Tagalog

中文  |  español  |  English

21 pook. Maraming boses. Isang lungsod (OneCity).

Naitatag ang OneCity mula sa alalahanin na ang Vancouver ay nagiging isang hiwalay at di-makatarungang lungsod. Itinataguyod namin ang isang bagong direksiyon para sa Vancouver – na ito ay maging isang lungsod na malakas, batay sa katarungan, kasapatan sa pamumuhay, at pagdiriwang ng ating mga katangian. Isang lungsod para sa lahat, hindi lang sa ilan. Ang mga kasapi ng OneCity ay nagmumula sa iba’t ibang komunidad at kilusan sa Vancouver – pangkalikasan, pananampalataya, pangkalusugan, mga manggagawa, at mga tagapagtaguyod ng karapatan sa paninirahan.

Ang OneCity ay isang pampulitikang pangkat at kilusan tungo sa pagbabago. Makikibaka kami sa halalang munisipal sa 2014, at ipagpapatuloy namin ang pagsisikap na maging malakas ang ating mga komunidad.

Mangyaring sumali kayo sa amin! Sama-sama nating buuin ang OneCity.


DONATE

connect